„Ferie w wodzie - zajęcia rekreacyjno – sportowe na basenie”

Formularz zgłoszeniowy

+48
@
Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny uczęszcza do szkoły mieszczącej się na terenie Miasta Lublin"
Oświadczam, że moje dziecko/podopieczny posiada adres zamieszkania na terenie Miasta Lublin"

Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin imprezy sportowej

1. Zobowiązuje zaopatrzyć uczestnika zajęć w klapki, ręcznik, strój kąpielowy (w przypadku dziewcząt preferowany strój jednoczęściowy), czepek. 2. Wyrażam zgodę na udział mojego syn/córki/podopiecznego/podopiecznej w zajęciach sportowych realizowanych na basenie przez Fundację Rozwoju Sportu w Lublinie. Oświadczam, że mój syn/córka/podopieczny/podopieczna jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani fizycznych do udziału w zajęciach o charakterze sportowym. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu.
3. Poświadczam, o braku u uczestnika zajęć infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem treningu. Są przygotowane do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica/ opiekuna prawnego w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz organizacji imprezy sportowej (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). Równocześnie jestem świadomy, że:
a) administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, przy na ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin;
b) przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz organizacji imprezy sportowej; podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne;
c) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa;
d) dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu przechowywania dokumentacji związanej z organizacją imprezy sportowej;
e) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;
f) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy prawa.
5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i powielanie zdjęć oraz nagrań z wizerunkiem małoletniego wykonanych podczas zajęć. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystywaniem zdjęć i nagrań z wizerunkiem dziecka, publikowanych na stronie internetowej i portalach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora, jak i również rozpowszechnianych poprzez środki masowego przekazu (zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).