Rejestracja
Półkolonie Wakacje na Sportowo
Lublin - 2022

Zanim zgłosisz dziecko do udziału w półkoloniach Wakacje na Sportowo, przeczytaj regulamin

Półkolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 7 – 12 lat (konieczność ukończenia klasy I szkoły podstawowej). W pólkolonich mogą brać udział Tylko dzieci mieszkające na terenie Miasta Lublin lub dzieci uczęszczające do szkoły na terenie Miasta Lublin.

Po wypełnieniu zgłoszenia rejestracyjnego będziesz miał 3 dni na dokonanie płatności za turnus (szczegóły dotyczące płatności znajdują się w regulaminie).

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach Wakacje na Sportowo jest wypełnienie i wysłanie na adres mailowy: wakacjenasportowo[@]gmail.com karty uczestnictwa (plik do pobrania). Oryginał karty należy przynieść pierwszego dnia półkolonii.

WYBIERZ TURNUS:
Terminy:
 
 
DANE UCZESTNIKA:
Imię
 
 
Nazwisko
 
 
Data urodzenia
 
  DD MM RR
PESEL
 
 
Nazwa szkoły / Klasa
 
 
DANE RODZICA
Imię i nazwisko
 
 
Numer telefonu
 
 (48)
Kontaktowy adres e-mail
 
 
Prawidłowe zgłoszenie (dające pewność uczestnictwa) obejmuje rejestrację i wniesienie opłaty w terminie przewidzianym w regulaminie
* Pola opisane czerwonym kolorem, są wymagane do rejestracji.
1. Oświadczam, że zapoznałem(am) się i akceptuję regulamin półkolonii letnich pn. „Wakacje na Sportowo” organizowanych przez Fundację Rozwoju Sportu w Lublinie obowiązujący podczas okresu lipiec - sierpień 2022.
2. Oświadczam, że mój syn/córka/podopieczny/podopieczna uczęszcza do szkoły na terenie Miasta Lublin i/lub mieszka na terenie Miasta Lublin.
3. Wyrażam zgodę na udział mojego syn/córki/podopiecznego/podopiecznej w półkoloniach letnich pn. „Wakacje na sportowo”. Oświadczam, że mój syn/córka/podopieczny/podopieczna jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych ani fizycznych do udziału w zajęciach o charakterze sportowym. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz moich, jako rodzica/ opiekuna prawnego w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz organizacji półkolonii letnich pn. „Wakacje na Sportowo” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). Równocześnie jestem świadomy, że:
a) administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie z siedzibą na ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin;
b) przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz organizacji półkolonii letnich pn. „Wakacje na Sportowo”; podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne;
c) dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa;
d) dane osobowe będą przechowywane do dnia upływu terminu przechowywania dokumentacji związanej z organizacją półkolonii;
e) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;
f) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy prawa.
5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i powielanie zdjęć oraz nagrań z wizerunkiem małoletniego wykonanych podczas półkolonii letnich pn. „Wakacje na sportowo”. Wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystywaniem zdjęć i nagrań z wizerunkiem dziecka, publikowanych na stronie internetowej i portalach społecznościowych prowadzonych przez Organizatora, jak i również rozpowszechnianych poprzez środki masowego przekazu (zgodnie z Ustawą z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).